STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
821 000.00.19.H26-220125-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
822 000.00.22.H44-230209-0006

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH BA 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
823 000.00.19.H26-220216-0042

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
824 000.00.04.G18-220418-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
825 000.00.22.H44-230209-0005

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - TIÊN CÁT 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
826 000.00.19.H26-220505-0026

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
827 000.00.19.H26-230605-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
828 000.00.19.H26-231012-0020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
829 000.00.22.H44-230209-0003

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỊ XÃ PHÚ THỌ 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
830 000.00.22.H44-230209-0008

NHÀ THUỐC HỒNG ĐƯC - NÔNG TRANG 02 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC