STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
851 19014111/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
852 000.00.19.H26-200610-0014

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
853 000.00.19.H26-200707-0007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
854 000.00.22.H44-230209-0009

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - LÂM THAO 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
855 000.00.19.H26-220125-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
856 000.00.19.H26-220125-0033

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
857 000.00.19.H26-220125-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
858 000.00.22.H44-230209-0006

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH BA 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
859 000.00.19.H26-220216-0042

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
860 000.00.04.G18-220418-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL