STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
321 17008431/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
322 17008434/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
323 19013350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
324 20000013/HSCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM
325 000.00.04.G18-240202-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
326 000.00.04.G18-240202-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
327 000.00.04.G18-240223-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
328 000.00.17.H62-211203-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG HƯNG
329 17007719/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
330 17007603/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
331 18009416/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
332 18009417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
333 18010980/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
334 18010979/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
335 18010978/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
336 18010977/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
337 18010975/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
338 18010976/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
339 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
340 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)