STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
421 000.00.19.H26-210521-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
422 000.00.19.H26-210614-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
423 000.00.19.H26-210825-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
424 000.00.19.H29-220427-0012

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
425 000.00.19.H29-200827-0019

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
426 18010360/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
427 18010358/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
428 170002421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
429 170002420/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
430 170002419/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
431 170002418/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
432 170002415/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
433 170002414/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
434 170002413/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
435 000.00.19.H26-210713-0015

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN
436 000.00.19.H29-220215-0004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
437 000.00.19.H29-220614-0050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
438 18011317/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
439 19013198/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
440 19012783/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI