STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
501 000.00.19.H29-221109-0030

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
502 000.00.19.H29-221109-0031

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
503 000.00.19.H29-221118-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
504 000.00.19.H29-221118-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
505 000.00.19.H29-221118-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
506 000.00.19.H29-221118-0008

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
507 000.00.19.H29-221118-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
508 000.00.19.H29-221118-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
509 000.00.19.H29-221118-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
510 000.00.19.H29-221121-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
511 000.00.19.H29-230303-0023

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
512 000.00.19.H29-230303-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
513 000.00.19.H29-221121-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
514 000.00.16.H25-211112-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
515 000.00.04.G18-220329-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
516 19013310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
517 000.00.04.G18-220315-0039

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
518 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
519 000.00.19.H26-220420-0050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU
520 000.00.19.H26-231222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC