STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
521 19012948/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
522 19012951/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
523 19012983/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
524 19012982/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
525 19012984/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
526 19012979/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
527 19012977/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
528 19012981/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
529 19012980/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
530 19013512/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
531 19013513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
532 19013935/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
533 19013936/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
534 000.00.19.H26-210429-0006

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
535 000.00.19.H26-210521-0013

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
536 000.00.19.H26-210614-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
537 000.00.19.H26-210825-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
538 000.00.19.H29-220427-0012

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
539 000.00.19.H29-200827-0019

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH
540 18010360/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH