STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
601 000.00.19.H26-240115-0032

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
602 000.00.19.H26-240115-0027

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
603 000.00.19.H26-231225-0029

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
604 000.00.19.H29-220526-0030

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F
605 000.00.19.H26-221111-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL
606 000.00.16.H25-220504-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
607 000.00.19.H29-221108-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
608 000.00.19.H29-221108-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
609 000.00.19.H29-221108-0005

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
610 000.00.19.H29-221102-0020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
611 000.00.19.H29-221109-0029

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
612 000.00.19.H29-221109-0030

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
613 000.00.19.H29-221109-0031

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
614 000.00.19.H29-221118-0002

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
615 000.00.19.H29-221118-0004

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
616 000.00.19.H29-221118-0007

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
617 000.00.19.H29-221118-0008

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
618 000.00.19.H29-221118-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
619 000.00.19.H29-221118-0010

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
620 000.00.19.H29-221118-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP