STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
621 000.00.19.H29-221121-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
622 000.00.19.H29-230303-0023

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
623 000.00.19.H29-230303-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
624 000.00.19.H29-221121-0015

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP
625 000.00.16.H25-211112-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI
626 000.00.04.G18-220329-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
627 19013310/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
628 000.00.04.G18-220315-0039

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
629 000.00.19.H26-240108-0028

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH
630 000.00.19.H26-220420-0050

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU
631 000.00.19.H26-231222-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC
632 19000275/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
633 19000288/HSCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH
634 19009303/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI TÂM
635 000.00.19.H26-220121-0024

CÔNG TY TNHH ECOPHAR VIỆT NAM
636 000.00.19.H26-220302-0059

CÔNG TY TNHH BICARE
637 000.00.17.H62-200804-0003

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
638 000.00.17.H62-200819-0001

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM AN TOÀN VIỆT NAM
639 000.00.19.H26-220112-0061

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN
640 000.00.17.H39-220812-0001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT TW VIỆT NAM