STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6821 18000445/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH
6822 17008249/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT ÂN
6823 18011873/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6824 18010463/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6825 18010464/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6826 17007500/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6827 17007404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6828 170005441/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM
6829 19000535/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
6830 19000527/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
6831 000.00.16.H25-200603-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6832 20000212/HSCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6833 20000073/HSCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6834 19000524/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN (VIỆT NAM)
6835 18009742/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6836 18009746/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6837 18009756/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6838 18012443/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6839 18011177/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6840 18010503/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR