STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6841 18010502/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6842 18010217/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6843 18010064/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6844 17009731/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6845 17009720/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6846 17008918/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
6847 000.00.16.H02-200804-0001

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU D&P HƯƠNG MAI
6848 20006500/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6849 20015364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH
6850 000.00.16.H40-200904-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAZA ĐẠI THẮNG
6851 19014350/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6852 19014349/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6853 19014348/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6854 19014347/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6855 19014346/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6856 19012586/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6857 19012585/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6858 17007483/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6859 18012412/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
6860 18012264/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM