STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
6881 18001262/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6882 18001212/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6883 18001213/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6884 18001214/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6885 18001215/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6886 18000723/HSCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT
6887 18010008/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT
6888 17008719/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
6889 170007403/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG
6890 17006629/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6891 17006505/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6892 17006626/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6893 17006574/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6894 17006520/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6895 17006578/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6896 18009569/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH
6897 19012631/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
6898 19012741/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
6899 19012630/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
6900 19012629/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM