STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7001 18011468/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7002 18011146/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7003 18011091/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7004 18011093/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7005 18011092/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7006 18011030/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7007 18011031/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7008 18011042/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7009 18011043/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7010 20000047/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
7011 20000051/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
7012 18010836/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7013 18010838/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7014 18010839/HSCBA-HN

CONG TY TNHH TM SIXMURS HTH VIET NAM
7015 170006670/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7016 19013516/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7017 170005829/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7018 170005828/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7019 170005827/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7020 170005826/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG