STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7041 000.00.16.H05-200423-0002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH BẮC HẢI
7042 20000761/HSCBSX-BD

CÔNG TY TNHH BK INNOVATION
7043 19013418/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7044 19013779/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7045 19013778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7046 18011204/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7047 19013776/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7048 19013775/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7049 19013773/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7050 170005301/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7051 18010880/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7052 170005138/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7053 18012192/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7054 18012191/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7055 170005408/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7056 18012190/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7057 19013487/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7058 19014142/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7059 19014141/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7060 19013489/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG