STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7061 19013493/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7062 170006661/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7063 19014013/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7064 000.00.17.H09-200608-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7065 000.00.17.H09-200608-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7066 20000760/HSCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7067 000.00.17.H09-200515-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7068 000.00.17.H09-200608-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7069 20001374/HSCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NEW STAR
7070 000.00.16.H05-200612-0004

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM
7071 000.00.16.H05-200714-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM
7072 000.00.16.H05-200526-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM
7073 000.00.16.H05-200520-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ VIỆT NAM
7074 170006658/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7075 19014012/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7076 19014011/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7077 19014010/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7078 20014929/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7079 20014928/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7080 19013434/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG