STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7121 170006004/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7122 170005434/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7123 170005433/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7124 170005235/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7125 170005234/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7126 170005003/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7127 170005129/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7128 170005136/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7129 170005133/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7130 170005135/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7131 170005137/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7132 170004704/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7133 170005110/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7134 170005109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7135 170005101/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7136 170005229/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7137 170005223/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7138 170005222/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7139 170005206/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7140 170005201/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG