STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7141 17008718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7142 17006703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7143 17006714/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7144 17006469/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7145 17006465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7146 18011655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7147 17006459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7148 18010441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7149 17007790/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7150 17007792/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7151 17007793/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7152 18008958/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
7153 170006515/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT
7154 170005203/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7155 170005119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7156 170005120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7157 170005125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7158 170005124/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7159 170005127/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7160 170005126/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG