STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7241 18000429/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI
7242 17001607/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI
7243 18000472/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
7244 18000473/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
7245 18001615/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
7246 18000412/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
7247 170000101/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM
7248 18000458/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7249 18000459/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7250 18000460/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7251 18000461/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7252 18000462/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7253 18000463/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7254 18000457/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7255 18001622/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA
7256 18001610/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM
7257 17000406/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
7258 17000405/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
7259 18000416/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
7260 18000415/HSCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT