STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7281 19012513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7282 19012517/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7283 17007985/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7284 170006704/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7285 170006805/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7286 18011875/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUỐC TẾ LOTUS
7287 17008357/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7288 19012707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7289 18010737/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7290 170005244/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7291 17009654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7292 17008313/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7293 18012041/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7294 18012043/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7295 18012051/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7296 18012050/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7297 18012037/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7298 18011959/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7299 18012052/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7300 18012044/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT