STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7361 18011184/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT
7362 18011183/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT
7363 18011182/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT
7364 18011181/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT
7365 18011180/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT
7366 18010892/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT
7367 18010667/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT
7368 17007185/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH
7369 19012664/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7370 170004206/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT
7371 18011477/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM
7372 18011478/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM
7373 170000001/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP
7374 170000501/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
7375 18000840/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
7376 18000839/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
7377 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7378 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7379 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7380 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE