STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7441 18009140/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7442 17008446/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7443 17008169/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7444 17008078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7445 17007969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7446 17007805/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7447 17007505/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7448 17007056/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7449 17006633/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7450 17006632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7451 17006512/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7452 17006457/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7453 17006421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7454 170005602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7455 19000202/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM
7456 17001122/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7457 18011039/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7458 18010738/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7459 18010653/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7460 18010654/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN