STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7461 17008078/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7462 17007969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7463 17007805/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7464 17007505/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7465 17007056/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7466 17006633/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7467 17006632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7468 17006512/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7469 17006457/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7470 17006421/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7471 170005602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
7472 19000202/HSCBSX-BV

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM
7473 17001122/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7474 18011039/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7475 18010738/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7476 18010653/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7477 18010654/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7478 18010655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7479 18010474/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN
7480 18009734/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN