STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7501 18010581/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7502 18009358/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7503 18010588/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7504 18010589/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7505 17008812/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7506 18009359/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7507 18010575/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7508 17008628/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7509 17008625/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7510 17008626/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7511 19009183/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7512 18009151/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7513 170002201/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
7514 170005805/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ
7515 170000101/HSCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
7516 170000001/HSCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
7517 18009616/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM
7518 18009053/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7519 19011717/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT
7520 19011711/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT