STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7921 18012431/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7922 19012618/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7923 19013460/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7924 19013461/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7925 19013459/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7926 19013643/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7927 19013838/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7928 19014181/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM
7929 17008941/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT KHOA
7930 18011874/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
7931 18011924/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM
7932 18010712/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7933 18009895/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7934 18009900/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7935 19012823/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7936 19012822/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7937 19012820/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7938 18010827/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7939 17008570/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7940 19000164/HSCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG