STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7941 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7942 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7943 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7944 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7945 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7946 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7947 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7948 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7949 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7950 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7951 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7952 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7953 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7954 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7955 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7956 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
7957 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7958 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7959 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7960 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH