STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7981 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7982 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7983 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7984 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7985 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7986 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7987 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7988 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7989 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7990 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7991 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7992 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7993 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7994 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7995 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7996 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
7997 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7998 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7999 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
8000 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH