STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
821 000.00.17.H09-210623-0008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
822 000.00.19.H26-231207-0001

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH
823 000.00.19.H26-220228-0050

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG
824 000.00.19.H26-230815-0017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM
825 000.00.17.H09-210611-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
826 000.00.17.H09-210410-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH
827 20013822/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP
828 000.00.19.H29-230321-0011

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
829 000.00.19.H29-230321-0009

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED
830 000.00.16.H05-220702-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
831 000.00.16.H05-220621-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
832 000.00.16.H05-211222-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
833 000.00.16.H05-210825-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
834 000.00.16.H05-210929-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
835 000.00.16.H05-220429-0002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
836 000.00.16.H05-220324-0004

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
837 000.00.16.H05-220128-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
838 000.00.16.H05-210812-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
839 000.00.16.H05-200818-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH
840 000.00.16.H05-200811-0001

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH