STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1041 18009416/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1042 18009417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1043 18010980/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1044 18010979/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1045 18010978/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1046 18010977/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1047 18010975/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1048 18010976/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1049 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1050 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1051 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1052 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1053 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1054 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
1055 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1056 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
1057 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1058 000.00.17.H09-230523-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1059 000.00.17.H09-210305-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
1060 000.00.17.H09-210108-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM