STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
141 18012018/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
142 19014111/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
143 000.00.19.H26-200610-0014

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
144 000.00.19.H26-200707-0007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
145 000.00.22.H44-230209-0009

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - LÂM THAO 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
146 000.00.19.H26-220125-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
147 000.00.19.H26-220125-0033

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
148 000.00.19.H26-220125-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
149 000.00.22.H44-230209-0006

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THANH BA 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
150 000.00.19.H26-220216-0042

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
151 000.00.04.G18-220418-0010

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
152 000.00.22.H44-230209-0005

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - TIÊN CÁT 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
153 000.00.19.H26-220505-0026

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
154 000.00.19.H26-230605-0016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
155 000.00.19.H26-231012-0020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL
156 000.00.22.H44-230209-0003

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỊ XÃ PHÚ THỌ 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
157 000.00.22.H44-230209-0008

NHÀ THUỐC HỒNG ĐƯC - NÔNG TRANG 02 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
158 000.00.22.H44-230209-0002

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - ĐOAN HÙNG 01- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
159 000.00.22.H44-230209-0001

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - THỌ SƠN 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
160 000.00.22.H44-230209-0007

NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC - NÔNG TRANG 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC