STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
331 000.00.17.H62-211203-0001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG HƯNG
332 17007719/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
333 17007603/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
334 18009416/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
335 18009417/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
336 18010980/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
337 18010979/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
338 18010978/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
339 18010977/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
340 18010975/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
341 18010976/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
342 18010974/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
343 18010973/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
344 18010972/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
345 18010971/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
346 18010969/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
347 18010906/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)
348 17008433/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
349 17008435/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK
350 000.00.17.H09-231113-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
351 000.00.17.H09-230523-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
352 000.00.17.H09-210305-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
353 000.00.17.H09-210108-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
354 000.00.17.H09-200803-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
355 000.00.17.H09-200423-0001

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
356 20001345/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
357 19001297/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
358 18001266/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM
359 170003038/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
360 170003501/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH