STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
391 19001402/HSCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH ICT VINA
392 000.00.19.H17-211202-0002

CÔNG TY TNHH ICT VINA
393 000.00.04.G18-211230-0006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES
394 17009639/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
395 17009640/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
396 17009663/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
397 18010885/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
398 18011363/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
399 18011362/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
400 18011364/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
401 18012078/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
402 19012748/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
403 19012949/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
404 19012973/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
405 19012968/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
406 19012969/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
407 19012970/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
408 19012971/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
409 19012950/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
410 19012948/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
411 19012951/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
412 19012983/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
413 19012982/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
414 19012984/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
415 19012979/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
416 19012977/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
417 19012981/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
418 19012980/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
419 19013512/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC
420 19013513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC