STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
31 000.00.19.H29-220714-0008

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
32 000.00.19.H29-220716-0007

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
33 000.00.19.H29-230606-0013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
34 000.00.19.H29-220408-0064

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
35 000.00.19.H29-220531-0012

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
36 20013672/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
37 20013632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
38 20013524/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
39 19013362/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
40 19013167/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
41 18010343/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
42 18009919/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
43 18009788/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
44 17008541/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
45 17008325/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
46 000.00.19.H29-220809-0011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
47 19011802/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT
48 000.00.19.H29-220408-0005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
49 000.00.19.H29-220124-0008

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
50 000.00.19.H29-220121-0002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
51 000.00.19.H17-231030-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
52 000.00.19.H17-231017-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
53 000.00.19.H17-231017-0002

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
54 19012278/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
55 18009155/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
56 18000054/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
57 18000053/HSCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
58 000.00.19.H17-210812-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
59 000.00.19.H17-210827-0001

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT
60 000.00.19.H17-220321-0003

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT