STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7081 19014071/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7082 19014070/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7083 19013712/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7084 19013711/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7085 19013707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7086 19013706/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7087 19013705/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7088 19013703/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7089 19013702/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7090 19013710/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7091 19013709/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7092 19013713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7093 19013708/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7094 19013715/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7095 19013714/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7096 19013704/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7097 18010421/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7098 18010403/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7099 18010402/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7100 170004929/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7101 170006806/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7102 170004902/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7103 170005002/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7104 170005001/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
7105 170010104/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
7106 170007602/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI
7107 17008587/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC
7108 18010442/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC
7109 19012911/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC
7110 20014664/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC