STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7111 20015097/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC
7112 19011968/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
7113 17008789/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
7114 17007918/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
7115 170005511/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7116 170005513/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7117 170005431/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7118 170005538/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7119 17007405/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7120 18011643/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG
7121 17001111/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7122 17001110/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7123 17001109/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7124 17001108/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7125 17001107/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7126 17001113/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7127 17001117/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7128 17001185/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7129 17001184/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7130 18001224/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7131 18001223/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7132 18001246/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7133 18001243/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7134 18001242/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7135 18001260/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7136 17001116/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7137 17001115/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7138 17001114/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7139 17001112/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
7140 170001001/HSCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM