STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7291 17006359/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
7292 17006358/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
7293 17006356/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
7294 17006357/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM
7295 19013100/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7296 19012403/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7297 18011177/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7298 18010488/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7299 18009504/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7300 18009505/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7301 17007807/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7302 17007809/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7303 17007808/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7304 17007098/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7305 17007101/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7306 17007100/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7307 17006902/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7308 17006900/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7309 170005523/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7310 170005518/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7311 170005514/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7312 170005517/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7313 170004408/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7314 170003602/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7315 170003603/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7316 170003601/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7317 170003618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7318 170003518/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7319 170003515/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA
7320 170003615/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA