STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7531 19012539/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS
7532 170001801/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON
7533 170001703/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7534 17008510/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7535 17008969/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7536 17009104/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7537 17009103/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7538 17009333/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7539 17009303/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7540 17009456/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7541 17009599/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7542 17009598/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7543 18010620/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7544 18011272/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU
7545 18003244/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHỊ HẢI
7546 18003239/HSCBSX-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHỊ HẢI
7547 18009801/HSCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHỊ HẢI
7548 17006719/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7549 17006335/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7550 17006338/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7551 170005629/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7552 170005705/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7553 18009706/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7554 18009853/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7555 18009852/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7556 17006767/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7557 17006770/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7558 17006772/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7559 17006766/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7560 17006718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM