STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7561 17006303/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7562 17006302/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7563 19012644/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7564 19012640/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7565 19012071/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7566 19012048/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7567 19012047/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7568 19012046/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7569 19012045/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7570 19012044/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7571 19012043/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7572 19012042/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7573 19012039/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7574 19012041/HSCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH
7575 170000902/HSCBSX-ĐN

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG
7576 19000403/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI
7577 18010578/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7578 170005902/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7579 170002404/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7580 18012184/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7581 18011869/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7582 18011687/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7583 18011685/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7584 18011686/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7585 18011445/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7586 18011411/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7587 18010975/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7588 18010572/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7589 18010571/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
7590 18010497/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH