STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7651 18011831/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7652 18011463/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7653 18011448/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7654 18011202/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7655 18011071/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7656 18011023/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7657 18010843/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7658 18010842/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7659 18010784/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7660 18010777/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7661 18010778/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7662 18010745/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7663 18010744/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7664 18010713/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7665 18010585/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7666 18010487/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7667 18010430/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7668 18010137/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7669 17009707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7670 17009708/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7671 17009006/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7672 17008807/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7673 17008549/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7674 17008548/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7675 17008239/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7676 17008235/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7677 17008231/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7678 17008230/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7679 17007850/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7680 17007847/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG