STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7681 170006909/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7682 17007542/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7683 170005121/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7684 17008227/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7685 170006515/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7686 170006345/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7687 170006315/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7688 170006309/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7689 170006657/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7690 170006656/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7691 170006652/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7692 170006638/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7693 170006635/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7694 170006632/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7695 170006666/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7696 170006663/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7697 170006660/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7698 170006646/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7699 170006644/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7700 170006640/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7701 170006628/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7702 170006011/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7703 170006203/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7704 170006202/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7705 170006201/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7706 170006003/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7707 170006002/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7708 170006004/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7709 170005434/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7710 170005433/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG