STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7711 170005235/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7712 170005234/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7713 170005003/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7714 170005129/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7715 170005136/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7716 170005133/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7717 170005135/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7718 170005137/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7719 170004704/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7720 170005110/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7721 170005109/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7722 170005101/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7723 170005229/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7724 170005223/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7725 170005222/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7726 170005206/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7727 170005201/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7728 170005737/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7729 170005740/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7730 170005739/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7731 170005703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7732 170005708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7733 17008280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7734 17007717/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7735 17007671/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7736 17007678/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7737 17007679/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7738 17006929/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7739 19011943/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7740 18011606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM