STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7741 170005708/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7742 17008280/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7743 17007717/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7744 17007671/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7745 17007678/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7746 17007679/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7747 17006929/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7748 19011943/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7749 18011606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7750 18011510/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7751 18011509/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7752 18011508/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7753 18010457/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7754 17008718/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7755 17006703/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7756 17006714/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7757 17006469/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7758 17006465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7759 18011655/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7760 17006459/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM
7761 18010441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7762 17007790/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7763 17007792/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7764 17007793/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM
7765 18008958/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED
7766 170006515/HSCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT
7767 170005203/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7768 170005119/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7769 170005120/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG
7770 170005125/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG