STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7861 19000045/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
7862 19000044/HSCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO THIÊN TÂM
7863 170006802/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH
7864 18010851/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC GIA
7865 17007406/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
7866 18011171/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
7867 18011170/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
7868 18010723/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
7869 18010726/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH EM
7870 170007804/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC
7871 17009569/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7872 18011296/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7873 17009221/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7874 170006502/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7875 170005304/HSCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH
7876 17007509/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG
7877 170006006/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI
7878 170006005/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT
7879 170004411/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI
7880 18011532/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7881 19012731/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7882 19012737/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7883 19012736/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7884 19012735/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7885 19012734/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7886 19012732/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7887 19012729/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7888 19012742/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7889 19012741/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7890 19012730/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI