STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7891 19012727/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7892 19012728/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7893 19012638/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7894 19012513/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7895 19012517/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7896 17007985/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7897 170006704/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7898 170006805/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
7899 18011875/HSCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUỐC TẾ LOTUS
7900 17008357/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7901 19012707/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7902 18010737/HSCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC
7903 170005244/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7904 17009654/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7905 17008313/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
7906 18012041/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7907 18012043/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7908 18012051/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7909 18012050/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7910 18012037/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7911 18011959/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7912 18012052/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7913 18012044/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7914 18012134/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7915 18012132/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7916 18012131/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7917 18012212/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7918 18012268/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7919 18012266/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT
7920 18012267/HSCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT