STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
7951 18000840/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
7952 18000839/HSCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
7953 170003609/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7954 18010002/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7955 18009337/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7956 17008487/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7957 17008486/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7958 17008234/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7959 170003608/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7960 170003610/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7961 170003632/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7962 170003607/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7963 170003606/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7964 170003530/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7965 170003602/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE
7966 18010816/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7967 18010678/HSCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MERCK EXPORT GMBH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
7968 18003232/HSCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ
7969 18009618/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7970 18009614/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7971 18008965/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7972 17007465/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7973 17007441/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7974 17007435/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
7975 19009182/HSCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BRILITAS PHARMACEUTICALS
7976 17007730/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
7977 17007699/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM TÍN
7978 17007665/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
7979 17007663/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN
7980 19000402/HSCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI