STT Mã hồ sơ Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp Văn bản thu hồi
1591 000.00.19.H29-230915-0028

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
1592 000.00.19.H29-230717-0023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE
1593 17008276/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM
1594 170004910/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỢI
1595 170004908/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỢI
1596 18009674/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1597 18009846/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1598 18011593/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1599 17007527/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1600 18010551/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1601 19012700/HSCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1602 000.00.19.H29-231012-0014

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI
1603 000.00.48.H41-210706-0002

CÔNG TY TNHH DƯỢC - VTYT TRƯỜNG THỊNH
1604 20006478/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN
1605 000.00.17.H08-201120-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1606 000.00.17.H08-201201-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1607 000.00.17.H08-201103-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1608 19000618/HSCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1609 18000608/HSCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1610 18000603/HSCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1611 20000622/HSCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1612 000.00.17.H08-210617-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1613 000.00.17.H08-220613-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
1614 20012444/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PRIMEMED
1615 20006466/HSCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
1616 000.00.19.H26-200901-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
1617 000.00.19.H26-210219-0003

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
1618 000.00.19.H26-210120-0005

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
1619 000.00.19.H26-200513-0001

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
1620 18011631/HSCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM