CÁC CÔNG VĂN SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO SARS-CoV-2 ĐÃ CẤP