CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁ NHÂN, NHÀ THUỐC, HỘ KINH DOANH, DOANH NGHIỆP

1. Hướng dẫn nộp, chỉnh sửa, cập nhật hồ sơ (Bản cập nhật theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021)

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A (trang 6)
- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại B (trang 22)
- Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại B,C,D (trang 41)
- Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (trang 59)
- Công bố nồng độ, hàm lượng trong nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất (trang 73)
- Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế (trang 83)

2. Hướng dẫn thực hiện Công khai nội dung và hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế (Áp dụng từ ngày 01/7/2022)

3. Hướng dẫn giảm dung lượng file PDF