Các số lưu hành trang thiết bị y tế theo thông tư 13/2021/TT-BYT